logo
Văn Bản Pháp Quy
Số/Ký Hiệu Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Cơ quan ban hành Tải về
35/2022/NĐ-CP Nghị định quy định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 08/05/2023 Chính Phủ Download
04/2022/TT-BXD Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 Quy định về Hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án QHXD vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dưng khu chức năng và quy hoạch nông thôn 08/05/2023 Bộ Xây Dựng Download
01/2021/TT-BXD Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 08/05/2023 Bộ Xây Dựng Download
10/2020/TT-BTC Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 20/02/2020 Bộ Tài chính Download
13/2019/TT-BXD Thông tư 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 26/12/2019 Bộ Xây dựng Download
68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019 Chính phủ Download
09/2019/TT-BXD Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 26/12/2019 Bộ Xây dựng Download
90/2019/NĐ-CP Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 15/11/2019 Chính phủ Download
35/2018/QH14 Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 20/11/2018 Quốc hội Download
TOP