logo
Văn Bản Pháp Quy
Số/Ký Hiệu Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Cơ quan ban hành Tải về
10/2020/TT-BTC Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 20/02/2020 Bộ Tài chính Download
13/2019/TT-BXD Thông tư 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 26/12/2019 Bộ Xây dựng Download
68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019 Chính phủ Download
09/2019/TT-BXD Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 26/12/2019 Bộ Xây dựng Download
90/2019/NĐ-CP Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 15/11/2019 Chính phủ Download
35/2018/QH14 Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 20/11/2018 Quốc hội Download
24/2018/TT-BTNMT Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Download
21/2017/QH14 Luật quy hoạch 24/11/2017 Quốc hội Download
03/2016/TT-BXD Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 10/03/2016 Bộ Xây dựng Download
TOP