Nhân sự viện QH-XD miền Nam

 

Tổng số: 134
 
Phân theo trình độ:  
Tiến sĩ 04
Thạc sĩ 12
Đại học 83
Cao đẳng 04
Trung cấp 03
Công nhân khảo sát 03
Nhân viên kỹ thuật 12
Nhân viên phục vụ+ Bảo vệ  04
   
Phân ngành chuyên môn:  
Kiến trúc sư 56
Kỹ sư Giao thông- San nền 09
Kỹ sư Cấp điện 04
Kỹ sư Cấp thoát nước 04
Kỹ sư Trắc địa 03
Chuyên ngành khác 04
Cử nhân Kinh tế 17
Cử nhân Ngoại ngữ 01
Cao đẳng 06
Công nhân Khảo sát 03
Nhân viên Kỹ thuật 12
Nhân viên phục vụ+ Bảo vệ (Hợp đồng) 04