QHXD dọc đường Hồ Chí Minh

                  Quy hoạch dọc đường Hồ Chí Minh - Sơ đồ tổ chức không gian

Thông tin chung dự án

  • Phạm vi quy hoạch qua 9 tỉnh từ Bình Phước đến Cà Mau
  • Diện tích tự nhiên 661.000 ha
  • Quy mô dân số dự báo 4.747.079 người