logo
Giới Thiệu Chung

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và môi trường trên địa bàn các tỉnh phía Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ, thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam đặt tại số 65 và 65 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

Lập kế hoạch 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Tổ chức nghiên cứu phương pháp luận quy hoạch xây dựng, lịch sử phát triển đô thị Việt Nam và thế giới.

Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; trên địa bàn các tỉnh phía Nam được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao hoặc cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân đặt hàng, bao gồm:

 • Nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hệ thống đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà ở của quốc gia và các tỉnh, thành phố;
 • Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị;
 • Nghiên cứu, đề xuất việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quy hoạch xây dựng; đề xuất các mô hình phát triển đô thị, mô hình quản lý đô thị, chỉ tiêu phát triển đô thị phù hợp với điều kiện từng địa phương;
 • Nghiên cứu, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đối với các vùng lãnh thổ quốc gia, vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, đô thị loại đặc biệt và các loại đô thị khác, đô thị mới liên tỉnh, các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng, các khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù...;
 • Nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép các quy hoạch môi trường trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đảm bảo phát triển bền vững; phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa của từng địa phương, từng vùng, miền; nghiên cứu và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực quy hoạch khu vực phía Nam.

Điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ, ứng dụng công nghệ GIS, cung cấp thông tin, tư liệu trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, kiến trúc cảnh quan trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Tổng kết lý luận và thực tiễn, tổ chức diễn đàn trao đổi, lý luận, thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị.

Tổ chức đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ chuyên ngành quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, kiến trúc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu, tư vấn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng và bất động sản.

Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế về tiếp nhận, điều phối các dự án về quy hoạch xây dựng, môi trường, phát triển đô thị và nông thôn do vốn tài trợ của nước ngoài, các nguồn vốn tài trợ khác và các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, nội ngoại thất, cảnh quan, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, bao gồm:

 • Tư vấn lập: quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch các khu chức năng đặc thù; quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và môi trường; quy hoạch chuyên ngành; thiết kế đô thị; đề án phân loại và nâng cấp đô thị; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; các chương trình phát triển đô thị;
 • Tư vấn lập và quản lý thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí;
 • Khảo sát, đo đạc bản đồ; quan trắc các tác động của môi trường đất, nước, không khí; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng, dự án phát triển đô thị, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Tổ chức tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, trong công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật; tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát chất lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; kiểm định chất lượng thi công xây dựng; kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng; đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; định giá bất động sản.
 • Xây dựng Website thông tin trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; tổng kết lý luận và thực tiễn, tổ chức diễn đàn trao đổi, lý luận, thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện và giải thưởng quy hoạch, kiến trúc hàng năm theo quy định của pháp luật.

Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây Dựng.

Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động, dịch vụ có thu của Viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.
(Theo Quyết định số 99/QĐ - BXD ngày 25/1/2018 của Bộ Xây dựng)

TOP