Chức năng và nhiệm vụ

     Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, có chức năng nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

 

     Các nhiệm vụ chính:

 

 •      - Lập kế hoạch 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
 •  
 •      - Tổ chức nghiên cứu phương pháp luận quy hoạch xây dựng, lịch sử phát triển đô thị Việt Nam và thế giới.
 •  
 •      - Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và môi trường trên địa bàn các tỉnh phía Nam được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao hoặc cơ quan nhà nước đặt hàng.
 •  
 •      - Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa của từng địa phương, từng vùng, miền trên địa bàn các tỉnh phía Nam.
 •  
 •      - Điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ, ứng dụng công nghệ GIS, cung cấp thông tin, tư liệu trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, kiến trúc cảnh quan trên địa bàn các tỉnh phía Nam.
 •  
 •      - Tổng kết lý luận và thực tiễn, tổ chức điễn đàn trao đổi, lý luận, thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị.
 •  
 •      - Tổ chức đạo tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ chuyên ngành quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, kiến trúc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu, tư vấn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng và bất động sản.
 •  
 •      - Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 •  
 •      - Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, nội ngoại thất, cảnh quan, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
 •  
 •      - Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.
 •  
 •      - Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động, dịch vụ có thu của Viện theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.
 •  
 •      - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.